0901 300 558

0901 300 558

Thang màu Pantone

Click vào biểu tượng dưới đây để tải về hướng dẫn Pantone

 

 

Gửi cho chúng tôi thiết kế hoặc logo của bạn, đồng thời đính kèm theo các thông số chuẩn về màu sắc một cách chính xác. Chúng tôi sẽ in ấn và tạo màu theo thang màu Pantone nhằm bảo đảm thể hiện đúng màu sắc thương hiệu và thông điệp của bạn.

 

Bạn có thể dùng bảng màu Pantone ở dưới để tham khảo. Để cho chính xác, vui lòng cho chúng tôi thông tin về hướng dẫn in ấn thể hiện logo thông điệp của bạn.

 

PMS 100

PMS 101

PMS 102

Pantone Yellow

PMS 103

PMS 104

PMS 105

PMS 106

PMS 107

PMS 108

PMS 109

PMS 110

PMS 111

PMS 112

PMS 113

PMS 114

PMS 115

PMS 116

PMS 117

PMS 118

PMS 119

PMS 120

PMS 121

PMS 122

PMS 123

PMS 124

PMS 125

PMS 126

PMS 1205

PMS 1215

PMS 1225

PMS 1235

PMS 1245

PMS 1255

PMS 1265

PMS 127

PMS 128

PMS 129

PMS 130

PMS 131

PMS 132

PMS 133

PMS 134

PMS 135

PMS 136

PMS 137

PMS 138

PMS 139

PMS 140

PMS 1345

PMS 1355

PMS 1365

PMS 1375

PMS 1385

PMS 1395

PMS 1405

PMS 141

PMS 142

PMS 143

PMS 144

PMS 145

PMS 146

PMS 147

PMS 148

PMS 149

PMS 150

PMS 151

PMS 152

PMS 153

PMS 154

PMS 1485

PMS 1495

PMS 1505

Orange 021

PMS 1525

PMS 1535

PMS 1545

PMS 155

PMS 156

PMS 157

PMS 158

PMS 159

PMS 160

PMS 161

PMS 1555

PMS 1565

PMS 1575

PMS 1585

PMS 1595

PMS 1605

PMS 1615

PMS 162

PMS 163

PMS 164

PMS 165

PMS 166

PMS 167

PMS 168

PMS 1625

PMS 1635

PMS 1645

PMS 1655

PMS 1665

PMS 1675

PMS 1685

PMS 169

PMS 170

PMS 171

PMS 172

PMS 173

PMS 174

PMS 175

PMS 176

PMS 177

PMS 178

Warm Red

PMS 179

PMS 180

PMS 181

PMS 1765

PMS 1775

PMS 1785

PMS 1788

PMS 1795

PMS 1805

PMS 1815

PMS 1767

PMS 1777

PMS 1787

Red 032

PMS 1797

PMS 1807

PMS 1817

PMS 182

PMS 183

PMS 184

PMS 185

PMS 186

PMS 187

PMS 188

PMS 189

PMS 190

PMS 191

PMS 192

PMS 193

PMS 194

PMS 195

PMS 1895

PMS 1905

PMS 1915

PMS 1925

PMS 1935

PMS 1945

PMS 1955

PMS 196

PMS 197

PMS 198

PMS 199

PMS 200

PMS 201

PMS 202

PMS 203

PMS 204

PMS 205

PMS 206

PMS 207

PMS 208

PMS 209

PMS 210

PMS 211

PMS 212

PMS 213

PMS 214

PMS 215

PMS 216

PMS 217

PMS 218

PMS 219

Rubine Red

PMS 220

PMS 221

PMS 222

PMS 223

PMS 224

PMS 225

PMS 226

PMS 227

PMS 228

PMS 229

PMS 230

PMS 231

PMS 232

Rhodamine Red

PMS 233

PMS 234

PMS 235

PMS 236

PMS 237

PMS 238

PMS 239

PMS 240

PMS 241

PMS 242

PMS 2365

PMS 2375

PMS 2385

PMS 2395

PMS 2405

PMS 2415

PMS 2425

PMS 243

PMS 244

PMS 245

PMS 246

PMS 247

PMS 248

PMS 249

PMS 250

PMS 251

PMS 252

Purple

PMS 253

PMS 254

PMS 255

PMS 256

PMS 257

PMS 258

PMS 259

PMS 260

PMS 261

PMS 262

PMS 256

PMS 2572

PMS 2582

PMS 2592

PMS 2602

PMS 2612

PMS 2622

PMS 2563

PMS 2573

PMS 2583

PMS 2593

PMS 2603

PMS 2613

PMS 2623

PMS 2567

PMS 2577

PMS 2587

PMS 2597

PMS 2607

PMS 2617

PMS 2627

PMS 263

PMS 264

PMS 265

PMS 266

PMS 267

PMS 268

PMS 269

PMS 2635

PMS 2645

PMS 2655

PMS 2665

Violet

PMS 2685

PMS 2695

PMS 270

PMS 271

PMS 272

PMS 273

PMS 274

PMS 275

PMS 276

PMS 2705

PMS 2715

PMS 2725

PMS 2735

PMS 2745

PMS 2755

PMS 2765

PMS 2706

PMS 2716

PMS 2726

PMS 2736

PMS 2746

PMS 2756

PMS 2766

PMS 2707

PMS 2717

PMS 2727

Blue 072

PMS 2747

PMS 2757

PMS 2767

PMS 2708

PMS 2718

PMS 2728

PMS 2738

PMS 2748

PMS 2758

PMS 2768

PMS 277

PMS 278

PMS 279

Reflex Blue

PMS 280

PMS 281

PMS 282

PMS 283

PMS 284

PMS 285

PMS 286

PMS 287

PMS 288

PMS 289

PMS 290

PMS 291

PMS 292

PMS 293

PMS 294

PMS 295

PMS 296

PMS 2905

PMS 2915

PMS 2925

PMS 2935

PMS 2945

PMS 2955

PMS 2965

PMS 297

PMS 298

PMS 299

PMS 300

PMS 301

PMS 302

PMS 303

PMS 2975

PMS 2985

PMS 2995

PMS 3005

PMS 3015

PMS 3025

PMS 3035

PMS 304

PMS 305

PMS 306

Process Blue

PMS 307

PMS 308

PMS 309

PMS 310

PMS 311

PMS 312

PMS 313

PMS 314

PMS 315

PMS 316

PMS 3105

PMS 3115

PMS 3125

PMS 3135

PMS 3145

PMS 3155

PMS 3165

PMS 317

PMS 318

PMS 319

PMS 320

PMS 321

PMS 322

PMS 323

PMS 324

PMS 325

PMS 326

PMS 327

PMS 328

PMS 329

PMS 330

PMS 3242

PMS 3252

PMS 3262

PMS 3272

PMS 3282

PMS 3292

PMS 3302

PMS 3245

PMS 3255

PMS 3265

PMS 3275

PMS 3285

PMS 3295

PMS 3305

PMS 3248

PMS 3258

PMS 3268

PMS 3278

PMS 3288

PMS 3298

PMS 3308

PMS 331

PMS 332

PMS 333

Green

PMS 334

PMS 335

PMS 336

PMS 337

PMS 338

PMS 339

PMS 340

PMS 341

PMS 342

PMS 343

PMS 3375

PMS 3385

PMS 3395

PMS 3405

PMS 3415

PMS 3425

PMS 3435

PMS 344

PMS 345

PMS 346

PMS 347

PMS 348

PMS 349

PMS 350

PMS 351

PMS 352

PMS 353

PMS 354

PMS 355

PMS 356

PMS 357

PMS 358

PMS 359

PMS 360

PMS 361

PMS 362

PMS 363

PMS 364

PMS 365

PMS 366

PMS 367

PMS 368

PMS 369

PMS 370

PMS 371

PMS 372

PMS 373

PMS 374

PMS 375

PMS 376

PMS 377

PMS 378

PMS 379

PMS 380

PMS 381

PMS 382

PMS 383

PMS 384

PMS 385

PMS 386

PMS 387

PMS 388

PMS 389

PMS 390

PMS 391

PMS 392

PMS 393

PMS 394

PMS 395

PMS 396

PMS 397

PMS 398

PMS 399

PMS 3935

PMS 3945

PMS 3955

PMS 3965

PMS 3975

PMS 3985

PMS 3995

PMS 400

PMS 401

PMS 402

PMS 403

PMS 404

PMS 405

Black

PMS 406

PMS 407

PMS 408

PMS 409

PMS 410

PMS 411

PMS 412

PMS 413

PMS 414

PMS 415

PMS 416

PMS 417

PMS 418

PMS 419

PMS 420

PMS 421

PMS 422

PMS 423

PMS 424

PMS 425

PMS 426

PMS 427

PMS 428

PMS 429

PMS 430

PMS 431

PMS 432

PMS 433

PMS 434

PMS 435

PMS 436

PMS 437

PMS 438

PMS 439

PMS 440

PMS 441

PMS 442

PMS 443

PMS 444

PMS 445

PMS 446

PMS 447

Warm Gray 1

Warm Gray 2

Warm Gray 3

Warm Gray 4

Warm Gray 5

Warm Gray 6

Warm Grey 7

Warm Grey 8

Warm Gray 9

Warm Gray 10

Warm Gray 11

Cool Gray 1

Cool Gray 2

Cool Gray 3

Cool Gray 4

Cool Gray 5

Cool Gray 6

Cool Gray 7

Cool Gray 8

Cool Gray 9

Cool Gray 10

Cool Gray 11

Black 2

Black3

Black 4

Black 5

Black 6

Black 7

PMS 448

PMS 449

PMS 450

PMS 451

PMS 452

PMS 453

PMS 454

PMS 4485

PMS 4495

PMS 4505

PMS 4515

PMS 4525

PMS 4535

PMS 4545

PMS 455

PMS 456

PMS 457

PMS 458

PMS 459

PMS 460

PMS 461

PMS 462

PMS 463

PMS 464

PMS 465

PMS 466

PMS 467

PMS 468

PMS 4625

PMS 4635

PMS 4645

PMS 4655

PMS 4665

PMS 4675

PMS 4685

PMS 469

PMS 470

PMS 471

PMS 472

PMS 473

PMS 474

PMS 475

PMS 4695

PMS 4705

PMS 4715

PMS 4725

PMS 4735

PMS 4745

PMS 4755

PMS 476

PMS 477

PMS 478

PMS 479

PMS 480

PMS 481

PMS 482

PMS 483

PMS 484

PMS 485

PMS 486

PMS 487

PMS 488

PMS 489

PMS 490

PMS 491

PMS 492

PMS 493

PMS 494

PMS 495

PMS 496

PMS 497

PMS 498

PMS 499

PMS 500

PMS 501

PMS 502

PMS 503

PMS 4975

PMS 4985

PMS 4995

PMS 5005

PMS 5015

PMS 5025

PMS 5035

PMS 504

PMS 505

PMS 506

PMS 507

PMS 508

PMS 509

PMS 510

PMS 511

PMS 512

PMS 513

PMS 514

PMS 515

PMS 516

PMS 517

PMS 5115

PMS 5125

PMS 5135

PMS 5145

PMS 5155

PMS 5165

PMS 5175

PMS 518

PMS 519

PMS 520

PMS 521

PMS 522

PMS 523

PMS 524

PMS 5185

PMS 5195

PMS 5205

PMS 5215

PMS 5225

PMS 5235

PMS 5245

PMS 525

PMS 526

PMS 527

PMS 528

PMS 529

PMS 530

PMS 531

PMS 5255

PMS 5265

PMS 5275

PMS 5285

PMS 5295

PMS 5305

PMS 5315

PMS 532

PMS 533

PMS 534

PMS 535

PMS 536

PMS 537

PMS 538

PMS 539

PMS 540

PMS 541

PMS 542

PMS 543

PMS 544

PMS 545

PMS 5395

PMS 5405

PMS 5415

PMS 5425

PMS 5435

PMS 5445

PMS 5455

PMS 546

PMS 547

PMS 548

PMS 549

PMS 550

PMS 551

PMS 552

PMS 5463

PMS 5473

PMS 5483

PMS 5493

PMS 5503

PMS 5513

PMS 5523

PMS 5467

PMS 5477

PMS 5487

PMS 5497

PMS 5507

PMS 5517

PMS 5527

PMS 553

PMS 554

PMS 555

PMS 556

PMS 557

PMS 558

PMS 559

PMS 5535

PMS 5545

PMS 5555

PMS 5565

PMS 5575

PMS 5585

PMS 5595

PMS 560

PMS 561

PMS 562

PMS 563

PMS 564

PMS 565

PMS 566

PMS 5605

PMS 5615

PMS 5625

PMS 5635

PMS 5645

PMS 5655

PMS 5665

PMS 567

PMS 568

PMS 569

PMS 570

PMS 571

PMS 572

PMS 573

PMS 574

PMS 575

PMS 576

PMS 577

PMS 578

PMS 579

PMS 580

PMS 5743

PMS 5753

PMS 5763

PMS 5773

PMS 5783

PMS 5793

PMS 5803

PMS 5747

PMS 5757

PMS 5767

PMS 5777

PMS 5787

PMS 5797

PMS 5807

PMS 581

PMS 582

PMS 583

PMS 584

PMS 585

PMS 586

PMS 587

PMS 5815

PMS 5825

PMS 5835

PMS 5845

PMS 5855

PMS 5865

PMS 5875

PMS 600

PMS 601

PMS 602

PMS 603

PMS 604

PMS 605

PMS 606

PMS 607

PMS 608

PMS 609

PMS 610

PMS 611

PMS 612

PMS 613

PMS 614

PMS 615

PMS 616

PMS 617

PMS 618

PMS 619

PMS 620

PMS 621

PMS 622

PMS 623

PMS 624

PMS 625

PMS 626

PMS 627

PMS 628

PMS 629

PMS 630

PMS 631

PMS 632

PMS 633

PMS 634

PMS 635

PMS 636

PMS 637

PMS 638

PMS 639

PMS 640

PMS 641

PMS 642

PMS 643

PMS 644

PMS 645

PMS 646

PMS 647

PMS 648

PMS 649

PMS 650

PMS 651

PMS 652

PMS 653

PMS 654

PMS 655

PMS 656

PMS 657

PMS 658

PMS 659

PMS 660

PMS 661

PMS 662

PMS 663

PMS 664

PMS 665

PMS 666

PMS 667

PMS 668

PMS 669

PMS 670

PMS 671

PMS 672

PMS 673

PMS 674

PMS 675

PMS 676

PMS 677

PMS 678

PMS 679

PMS 680

PMS 681

PMS 682

PMS 683

PMS 684

PMS 685

PMS 686

PMS 687

PMS 688

PMS 689

PMS 690

PMS 691

PMS 692

PMS 693

PMS 694

PMS 695

PMS 696

PMS 697

PMS 698

PMS 699

PMS 700

PMS 701

PMS 702

PMS 703

PMS 704

PMS 705

PMS 706

PMS 707

PMS 708

PMS 709

PMS 710

PMS 711

PMS 712

PMS 713

PMS 714

PMS 715

PMS 716

PMS 717

PMS 718

PMS 719

PMS 720

PMS 721

PMS 722

PMS 723

PMS 724

PMS 725

PMS 726

PMS 727

PMS 728

PMS 729

PMS 730

PMS 731

PMS 732

PMS 7401

PMS 7402

PMS 7403

PMS 7404

PMS 7405

PMS 7406

PMS 7407

PMS 7408

PMS 7409

PMS 7410

PMS 7411

PMS 7412

PMS 7413

PMS 7414

PMS 7422

PMS 7423

PMS 7424

PMS 7425

PMS 7426

PMS 7427

PMS 7428

PMS 7429

PMS 7430

PMS 7431

PMS 7432

PMS 7433

PMS 7434

PMS 7435

PMS 7436

PMS 7437

PMS 7438

PMS 7439

PMS 7440

PMS 7441

PMS 7442

PMS 7443

PMS 7444

PMS 7445

PMS 7446

PMS 7447

PMS 7448

PMS 7449

PMS 7450

PMS 7451

PMS 7452

PMS 7453

PMS 7454

PMS 7455

PMS 7456

PMS 7457

PMS 7458

PMS 7459

PMS 7460

PMS 7461

PMS 7462

PMS 7463

PMS 7464

PMS 7465

PMS 7466

PMS 7467

PMS 7468

PMS 7469

PMS 7470

PMS 7471

PMS 7472

PMS 7473

PMS 7474

PMS 7475

PMS 7476

PMS 7477

PMS 7478

PMS 7479

PMS 7480

PMS 7481

PMS 7482

PMS 7483

PMS 7484

PMS 7485

PMS 7486

PMS 7487

PMS 7488

PMS 7489

PMS 7490

PMS 7491

PMS 7492

PMS 7493

PMS 7494

PMS 7495

PMS 7496

PMS 7497

PMS 7498

PMS 7499

PMS 7500

PMS 7501

PMS 7502

PMS 7503

PMS 7504

PMS 7505

PMS 7506

PMS 7507

PMS 7508

PMS 7509

PMS 7510

PMS 7511

PMS 7512

PMS 7513

PMS 7514

PMS 7515

PMS 7516

PMS 7517

PMS 7518

PMS 7519

PMS 7520

PMS 7521

PMS 7522

PMS 7523

PMS 7524

PMS 7525

PMS 7526

PMS 7527

PMS 7528

PMS 7529

PMS 7530

PMS 7531

PMS 7532

PMS 7533

PMS 7534

PMS 7535

PMS 7536

PMS 7537

PMS 7538

PMS 7539

PMS 7540

PMS 7541

PMS 7542

PMS 7543

PMS 7544

PMS 7545

PMS 7546

PMS 7547

PMS 801

PMS 802

PMS 803

PMS 804

PMS 805

PMS 806

PMS 807

PMS 808

PMS 809

PMS 810

PMS 811

PMS 812

PMS 813

PMS 814

 

Click vào biểu tượng dưới đây để tải về hướng dẫn Pantone

 

Khách hàng

Quà tặng túi vải để làm thương hiệu

© 2015 - Bản quyền của CÔNG TY TNHH GIFTBRAND - http://www.tuiquangcao.com
[T] 0901 300 558
[E] [email protected]
[A] 24/5/4 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM (Võ Oanh = D3 cũ, Nguyễn Văn Thương = D1 cũ)
[M] 0916 20 21 27 (Mrs. Hạ) | 0918 983 000 (Hotline)
 
Tên công ty: CÔNG TY TNHH GIFTBRAND
Mã số doanh nghiệp: 0313116563
Ngày đăng ký:29/01/2015
Nơi cấp: CA Tỉnh Đồng Nai
Ngày thay đổi lần thứ 4 : 06/07/2018
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THỨC
SDT: 0901 300 558
Email: [email protected]
 

Quà tặng sự kiện

Quà tặng doanh nghiệp

Quà tặng độc lạ

Quà tặng sáng tạo

 

 

 
DMCA.com Protection Status Đã đăng ký với bộ công thương
© 2024 Copyright by tuiquangcao.com